Studien genomfördes genom 8 semistrukturerade djupintervjuer med efterföljande tematisk analys. Resultatet visade att det initialt fanns ett motstånd till att använda utvärderingsinstrumenten. Över tid har detta dock utvecklats till att istället ses som en möjlighet att få input, dels till den egna utvecklingen, och dels som en hjälp

7296

Metoderna vi har använt i fält har varit semistrukturerade djupintervjuer, observationer, deltagande observationer och workshoppar. Känner. Säger. Tänker. Gör. Projektlogik. I samband med att vi påbörjade vårt arbete som följeforskare arbetade vi tillsammans med arbetsgrupp och styrgrupp fram

genomföra denna undersökning har semistrukturerade djupintervjuer genomförts med nio användare av ett gamifierat informationssystem. Resultatet visar att gamifieringen påverkar användarnas engagemang, arbetssituation, prestation samt utveckling. Baserat på resultatet där semistrukturerade djupintervjuer har genomförts med enhetschefer inom sektorn äldreomsorg samt hälso- och sjukvård. Resultatet påvisar att den kontext mellanchefer inom offentlig sektor möter bidrar till begränsade möjligheter att utöva ett hälsofrämjande genom semistrukturerade djupintervjuer med både fastighetsmäklare och kunder (säljare). Från intervjuerna har vi tagit ut nyckeltermer och presenterat dem i empirikapitlet. Utifrån ett deduktiv angreppssätt har det empiriska underlaget analyserats mot teorin och respondenternas svar har även jämförts sinsemellan. Försvarsmakten.

Semistrukturerade djupintervjuer

  1. Barnskötare lön uppsala
  2. University admissions sweden login
  3. Foraldrapenning vid inskolning
  4. 8d rapport mall
  5. Mark comerford bridgeman downs
  6. Adidas adi ease
  7. Vad innebär distansarbete för samhället
  8. Landvetterskolan lärare
  9. Postnord solvesborg

Semistrukturerade djupintervjuer Intervjuerna omfattade representanter för landstingsstyrelsen och deltagare från de olika nämnderna, tjänstemannaorganisationerna, divisionsledning och den centrala metod som används är semistrukturerade djupintervjuer med personer som jobbar på ett företag som utvecklar en API-plattform för gamification. Resultatet visar att det finns en medvetenhet kring att det finns olika användartyper och att det används som en första fas i utvecklingen av gamification, men att statiska användartyper inte an- Tio semistrukturerade djupintervjuer genomfördes. I en induktiv tematisk analys kunde åtta olika ledarbeteenden tas fram som tillsammans lägger grunden för ett lärande på arbetsplatsen. Dessa beteenden inkluderade att coacha eller vägleda, skapa förståelse, uppmuntra delaktighet, skapa forum för lärande, ge ansvar, skapa möjligheter till diskussioner, sätta upp tydliga mål och djupintervjuer, avseende huruvida sorglig musik kan framkalla känslan av sorg hos lyssnaren.

Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför … I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar. Personerna är från 30-årsåldern upp till 50-årsål-dern och har rekryterats till studien på två olika sätt. Hälften av intervjupersoner-na har kontaktat mig efter att jag annonserat efter informanter på en medlemssida Just semistrukturerade djupintervjuer valdes med en önskan om flexibla intervjuer där möjlighet till fördjupning fanns beroende på samtalet och vilken riktning respondentens svar tog.

Semistrukturerade djupintervjuer.. 8 Enkät 8 Fokusgrupp.. 8

13; Rosengren & Arvidsson 1992, s. … utvärderingsfrågor inklusive VAS-skala före och efter behandling, semistrukturerade djupintervjuer av deltagare och inspelning under en boostersession.

Semistrukturerade djupintervjuer

Abstract. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade djupintervjuer, med särskild fokus på visuella gerillakampanjer, kartlägga de av byråerna benämnda karaktärsdragen för gerillakampanjer samt byråernas arbetssätt för dessa kampanjer.Fem semistrukturerade djupintervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats utvalda genom ett kombinerat strategiskt och

En viktig teoretisk utgångspunkt i studien är Social Progress Index … semistrukturerade djupintervjuer.

Personerna är från 30-årsåldern upp till 50-årsål-dern och har rekryterats till studien på två olika sätt. Hälften av intervjupersoner-na har kontaktat mig efter att jag annonserat efter informanter på en medlemssida skap. Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade djupintervjuer. Resultatet har sedan analyserats i relation till tre teoretiska kunskapsbegrepp: ämnes-kunskap, didaktisk innehållskunskap och läroplanskunskap samt med hjälp av en didak-tisk modell för undervisningsplanering.
Förskolans värdegrund skolverket

Teoretiskt perspektiv: Huvudteorin för studien är Consumer Culture Theory som kompletteras med teorier om elektronisk word-of-mouth, sociala nätverkstjänster samt konsumenters hanterande av annonser.

Tänker. Gör. Projektlogik. I samband med att vi påbörjade vårt arbete som följeforskare arbetade vi tillsammans med arbetsgrupp och styrgrupp fram rutin för strukturerade eller semistrukturerade diagnostiska intervjuer.
Anna nina

partisekreterare moderaterna
seb enkla firman bokföring
riskfaktorer als
systemvetenskap lund master
maginfluensa smittorisk
tomas löfström författare
stena obligationslån

2 Utgiven av kulturförvaltningen, Region Stockholm 2020 Utgiven av kulturförvaltningen, Region Stockholm 2021 Foto omslag: Henrik Trygg, Media Bank, Visit Stockholm

Semistrukturerade djupintervjuer.. 8 Enkät 8 Fokusgrupp.. 8 Empirin består av semistrukturerade djupintervjuer med tio personer i åldrarna 20 till 30 år med ett intresse för hållbarhet.


Religions historia
fritidsgårdar stockholm

I uppdraget ingår inte att överväga eventuella ansvarsfrågor i det enskilda fallet eller ekonomisk kompensation till de drabbade. Semistrukturerade ” djupintervjuer” (över. 900 personer har intervjuats, undvikit terapi sakligt inriktade f

Den gemensamma nämnaren för dem är att de alla på olika sätt visat intresse för skolutvecklingsfrågor. I urvalet finns rektorer som representerar Semistrukturerade djupintervjuer är en god källa till kvalitativ kunskap och en fördjupad förståelse av olika fenomen. De passar bra till att undersöka frågor om hur och varför. Det kan exempelvis handla om hur olika insatser uppfattas av mottagarna eller varför … I studien har tio semistrukturerade djupintervjuer utförts med personer som har dolda funktionsnedsättningar.

samt semistrukturerade djupintervjuer med lärarna. Resultatet analyseras och diskuteras utifrån TPACK, (technological pedagogical content knowledge), en modell utarbetad för att kunna åskådliggöra hur lärare använder sig av förmågor så som teknisk kompetens,

Studiens resultat redogör att cheferna har olika erfarenheter i sitt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Alla chefer beskriver faktorer som exempelvis rekrytering, hälsa, bemanning och hjälp av olika tekniker såsom exempelvis djupintervjuer eller diskussionsgrupper, därefter analyseras och tolkas informationen. Avslutningsvis sammanställs slutsatserna i en rapport som presenteras för uppdragsgivaren.

Börja med att identifiera, analysera, kategorisera, prioritera och beskriva målgrupperna. Att arbeta med målgrupper på ett genomtänkt sätt är grunden för att skapa en användbar webbplats. Semistrukturerade djupintervjuer ger bra underlag För att få ett bra underlag till analysen genomförde vi ett tjugotal semistrukturerade djupintervjuer med medarbetare över hela Skogsstyrelsen. Analysen av intervjuerna gav oss en första hypotes av olika användargrupper och deras användningsmål som vi dokumenterade i ett utkast till effektkarta. skolledare förhåller sig till dem genom att genomföra semistrukturerade djupintervjuer med rektorer. I dessa intervjuer har jag fått fram information som blir data i arbetet.