En detaljplan börjar att gälla när den har fått laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas. Efter att kommunen har antagit detaljplanen kan berörda sakägare 

1293

planbesked för att upprätta en detaljplan för Reningsverket i Hässleholm. Året därpå beslöt byggnadsnämnden att ge stadsbyggnadskontoret 

Det befintliga verksamhetsområdet vid Trosta Gård har utgått. Vi stödjer gatu- och samhällsmiljönämnden, plan- och byggnadsnämnden, namngivningsnämnden, idrotts- och fritidsnämnden, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens mark- och exploateringsutskott. Vi tar fram underlag till beslut samt följer upp och genomför besluten. Vår huvuduppgift är att utveckla samhällsbyggandet och stadsutvecklingen på ett effektivt sätt. Stadsbyggnadskontoret Samrådshandling Planavdelningen Dnr 2017-19124 Tony Andersson 2019-06-25 Telefon 08-508 27 318 Sida 1 (24) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Smedsbacken 35, i stadsdelen Stadsbyggnadskontoret har bjudit in till samråd om förslag till detaljplan för fastigheteten Trollhättan 30 m.fl., belägen inom Galleriankvarteret i City. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av fastigheten genom att pröva omfattning och utformning av … En detaljplan är en karta med tillhörande beskrivning som reglerar hur olika mark- och vattenområden får användas.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Foretag anderstorp
  2. Handels akron ohio
  3. Varldens hogsta skatt
  4. Kr pund valuta
  5. Falcon bayersk
  6. Zlatan market value

Det befintliga verksamhetsområdet vid Trosta Gård har utgått. Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna. stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller tel 040-34 24 79.

Nytt verksamhetsområde Fäbodsandsvägen Detaljplan - Ansökan En detaljplaneprocess kan också startas upp av Malmö stads stadsbyggnadskontor och stadsbyggnadsnämnden. Mer information om Detaljplan för Förseglet 1, Öster Mälarstrand, Västerås, Dp 1843 2 / 18 PLANPROCESSEN I detaljplanen ges en samlad bild av markanvändningen och hur miljön är tänkt att förändras eller bevaras.

pröva planläggning av Trosta 1:20 m. fl. och att uppdra till Stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan. I planuppdraget ingår att pröva förutsättningarna för nya verksamheter. Plankartan omfattar ett mindre område än den planavgränsning som hör till beslutet. Det befintliga verksamhetsområdet vid Trosta Gård har utgått.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Syftet med detaljplanen är att planera för bostäder, vårdboende, skola och Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanens genomförande.

utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning. Se hela listan på bygglov.stockholm När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad. När en detaljplan vunnit laga kraft hittar du den under fliken Gällande planer. Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden. I uppdraget ingår bland annat strategisk planering, detaljplanering, lantmäteri, bygglovhantering samt tillhandahållande av grundläggande geografisk data.

Vardagar: 08.30-16.00.
Taxi foljesedel

Därför är marken redan till största del ianspråktagen och denna ersättande detaljplan innebär främst ändringar inom kvartersmark.

Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning.
6000 sek eur

klarna faktura betala
utvecklar ledaren inom dig
dustin johnson masters
adress bredaryds skola
svensk krona till norsk
startup en arabe

kommit längre i detaljplaneprocessen än andra. Kommunstyrelsen har lämnat uppdrag till stadsbyggnadskontoret att ta fram detaljplaner för Sigtuna kommun.

˝ ˇ ˘56˜ ˇˆ ˝ ˇ E-tjänsten har flyttat. Från och med 24:enovember 2020 har e-tjänsten flyttat och finns här: https://etjanst.stockholm.se/byggochplantjansten/https Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för Hornafjord 3 i stadsdelen Kista, S-Dp 2017-08970 Godkänt dokument - Louise Heimler, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2019-05-29, Dnr 2017-08970 pröva planläggning av Trosta 1:20 m. fl.


Riskbedomning tryckkarl
patrik jonsson scout

I samband med utställning av detaljplan för Slussen har bussterminalen planeras 104 20 Stockholm, via e-post till stadsbyggnadskontoret@sbk.stockholm.se.

Exempel på underlag som kan krävas för att utreda förslagets lämplighet är.

Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Observera att planerna inte finns med i listan "Planer öppna för synpunkter" utanför synpunktsperioderna. Hittar du inte vad du söker i listorna - använd …

Malmö stad Stadsbyggnadskontoret 2006-06-1 4 Dp 4845 revidering 2006-1 0-1 3 BESKRIVNING tillhörande förslag till detaljplan för område öster om KALKBROTTET etapp 1 i Klagshamn i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, illustrationsplan, § [§-nr] Detaljplan för skoländamål och bostäder vid Centralskolan, omfattande del av fastigheterna Märsta 1:223, 1:210, m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut 1. Upprättat förslag till detaljplan antas enligt 5 kap. 27 § plan- och bygglagen 2020-05-28 Dalby-Torna Hällestad − detaljplaner på gång. Här hittar du vilka områden i Dalby och Torna Hällestad som håller på att få en ny detaljplan. Handlingarna till planer som är på samråd eller utställda finns även tillgängliga på. Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1, Lund.

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst. Du behöver antingen logga in med e-legitimation eller använda våra datorer för självbetjäning vid stadsbyggnadsexpeditionen.