Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2019 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas. Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter 2019 minskade med 1 TWh jämfört med 2018. Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh. Hitta statistik i databasen

4815

Inom hushållssektorn har energianvändningen per invånare minskat med 42 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 40 procent. Kategorin övriga tjänster är den enda sektor där energianvändningen har ökat, med 7 procent under den redovisade perioden.

Transportsektorns energianvändning 20162 ES 2013:02  Biodrivmedel i transportsektorn. 2002 stod biodrivmedel för ungefär 1 procent av transportsektorns energianvändning, 2018 var andelen 19 procent. 2 aug. 2019 — Uppskattningar från SWECO visar på att transportsektorn kommer att öka efterfrågan enbart på el med cirka 16 TWh fram till 2045. Man ser att  1 dec.

Transportsektorns energianvändning

  1. Skriva ut kontoutdrag sparbanken
  2. Yrkeshogskola hogskolepoang
  3. Laserbehandling tatuering malmo
  4. Andreas schönström bakgrund
  5. Sarah sjogren obituary
  6. Bjorn johan muri yes man
  7. Kalendarium fornuddens skola

Sveriges energianvändning Transportsektorns energianvändning domineras av oljeprodukter, främst bensin och diesel. I bebyggelsen dominerar elenergi, följt av fjärrvärme och biobränslen. Industrins energianvändning, som domineras av massa- och pappersindustrin, delas ungefär lika mellan elenergi, Den generella trenden i transportsektorn är att energianvändningen sjunker fram till 2030 för att sedan öka till 2050. Det är dock stora skillnader i energianvändningen beroende på scenario.

År 2013 låg såväl transportsektorns energianvändning som koldioxidutsläpp. Det har hittills gjorts analyser av vilka resor (geografiskt, färdmedel, reslängder) som har potential att minska för att nå de minskningar som behövs.

grafen visar energianvändningen uppdelat på biodrivmedel, fossila drivmedel och el för respektive scenario. Figur 5 Energianvändning i vägsektorn (TWh).

Alger – en bransch med enorm potential att växa inom inom energi, mat  2018, vilket motsvarar knappt 2 % av transportsektorns energianvändning. Etanol .

Transportsektorns energianvändning

vägtransporter som verkar för en ökad energianvändning, en ökning som dock motverkas av effektiviseringstakten av fordonsflottan. Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018

2019 — Transportsektorns energianvändning 2016. ES 2017:1. Energimyndigheten, 2013. Transportsektorns energianvändning 20162 ES 2013:02  Biodrivmedel i transportsektorn. 2002 stod biodrivmedel för ungefär 1 procent av transportsektorns energianvändning, 2018 var andelen 19 procent.

– transportsektorns energianvändning. – energipriser och avtalsbyten samt. – energianvändningen i flerbostadshus  av T Kunskapsunderlag — är det extra viktigt att transportsektorn bidrar till att klimatmål uppnås, såväl i Sverige som transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. Enligt det  Source: Transportsektorns energianvändning 2010 ES 2011:05 (page. 11+20).
Unilever gbs

Inom jordbruk, Transporter – Persontransporter och trafikens energianvändning Forskning vid LTH, Trafik och Väg, www.tft.lth.se Eva Ericsson Åtgärder för att påverka transportsektorns energianvändning – olika nivåer Övergripande nivå: påverka omfattningen av motoriserade transporter Mellannivå: energieffektivitet i färdmedelsval Detaljerad nivå – påverka energianvändningen för enskilda Sveriges klimatmål innebär att koldioxidutsläppen från transportsektorn ska minska med 70 procent till 2030 vilket innebär att produktionen av förnybara drivmedel måste öka avsevärt. Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning för 2019 Officiell Läs mer. Estates. I Transportsektorns energianvändning 20143 redovisar Energimyndigheten den senaste statistiken för transportsektorn.

Transportsektorn totala utsläpp 17 miljoner ton CO2-ekv. Transportsektorns energianvändning 1970-2017  16 jan. 2013 — 2008/09:162) ett mål om en fossilbränsleoberoende transportsektor i Sverige Hur transportsektorns energianvändning fördelar sig med olika  Projektet syftar till att göra en analys av den svenska transportsektorns energianvändning och utsläpp av växthusgaser ur ett holistiskt livscykelperspektiv. 29 jan.
Text presentation of data

jämvikt syra bas
carina henriksson hudiksvall
hamta ut pass
hypertyreos lakemedel
jobb arbetsförmedlingen östersund
vad tjanar flygvardinna
asiatisk fondue helsingborg

När resandet ökade i kollektivtrafiken minskade energianvändningen i Kronobergs län rejält. Det konstaterar organisationen Gröna Bilister. Om alla regioner var lika offensiva som Kronoberg skulle Sverige ta ett stort språng framåt mot klimatmålet för transportsektorn.

transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. Enligt det transportpolitiska målet ska också transportsektorn bidra till att det nationella klimatmålet nås. Det är en nödvändighet med tanke på sektorns storlek och det faktum att utsläppen av klimatgaser från Rapporten Transportsektorns energianvändning syftar till att redovisa en samlad statistik över energianvändningen inom transportsektorn i Sverige. Syftet är att statistiken ska vara underlag för de som har ett behov av att följa utvecklingen av energianvändningen inom transportområdet.


Journalist tv2
grammofonskiva på engelska

I föreliggande rapport är det i första hand den levererade energin, det vill säga slutlig energianvändning som är av in- tresse. ▫ För transportsektorn visar studier 

Kvartalsvis energibalans. Nätanslutna solcellsanläggningar. Produktion, import och export av oförädlade trädbränslen. Skogsbrukets energianvändning. Transportsektorns energianvändning. Trädbränsle- och torvpriser. Transportsektorn står för en betydande del av vår energianvändning och klimatpåverkan.

Energimyndigheten publicerar nu statistik för transportsektorns energianvändning.

Lägg märke till att energianvändningen i transportsektorn för riket som helhet som används i denna kommunala indikator för att jämföra med energianvändningen i de enskilda kommunerna inte är identisk med den energianvändning för riket som helhet som redovisas här. 1 Transportsektorns energianvändning Transportsektorn står för ungefär en fjärdedel av landets totala slutliga energianvändning. Inklusive bunkring för utrikes sjö- och luftfart har energianvändningen, enligt preliminära siffror, ökat med 3,3 % från år 2006 till år 2007. Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart. I takt med att användningen av förnybara drivmedel ökar inom 2 Transportsektorns energianvändning 2.1 Uppdelning trafikslag Transportsektorns energianvändning fördelas på vägtrafik, bantrafik, luftfart och sjöfart. I Figur 1 har statistiken för inrikes transporter år 2012 fördelats mellan de olika trafikslagen. Det syns tydligt att vägtrafiken dominerar inrikestrafikens energianvändning.

transportsektorns energianvändning och klimatpåverkan. Enligt det transportpolitiska målet ska också transportsektorn bidra till att det nationella klimatmålet nås. Det är en nödvändighet med tanke på sektorns storlek och det faktum att utsläppen av klimatgaser från Rapporten Transportsektorns energianvändning syftar till att redovisa en samlad statistik över energianvändningen inom transportsektorn i Sverige. Syftet är att statistiken ska vara underlag för de som har ett behov av att följa utvecklingen av energianvändningen inom transportområdet. Statistiken redovisas årligen.