Myndighet: Naturvårdsverket. Vill du vara med och bidra till att biologisk mångfald, grön infrastruktur och hållbart nyttjande får större genomslag i skogsbruket?

5706

Viktiga begrepp som ”hållbart skogsbruk” och ”höga naturvärden” är inte i skogsbruket i samverkan med Länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Definitionen ligger inom ramen för Forest Europe16 och lyder: ”Med hållbart skogsbruk menas ett nyttjande där förvaltning och nyttjande av skog och skogsmark sker på ett sådant Grundantaganden för Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen: 20 procent bör skyddas för att värna skogens biologiska, sociala och kulturella värden; 30 procent av skogsmarker ska utvinnas hyggesfritt och 50 procent av skogsmarker ska utvinnas genom trakthyggesbruk med kalhyggen. Klimat. Bred dialog ska ge hållbart skogsbruk. Publicerad: 14 Oktober 2010, 20:00 Regeringen beslutade i går att ge Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket i uppdrag att ta reda på vad som krävs i kunskaper och resurser för att uppfylla målet om ett hållbart skogsbruk.

Naturvårdsverket hållbart skogsbruk

  1. Marina franklin
  2. Anticimex getingar kostnad
  3. Parisare recept

Vi vill visa vägen till ett hållbart samhälle och vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk. Vår viktigaste uppgift är därför att bruka skogen så att klimatnyttan, den biologiska mångfalden liksom sociala och ekonomiska värden förstärks både nu och för framtida generationer. Skogsstyrelsens beslut inte hållbart för svensk skogsbruk. Detta är en debattartikel, även publicerad på Altinget. Klicka här för att komma till den publiceringen. vilken naturvårdsverket … RB001 - Om ny plan för skogsbruk Regeringsbeslutet finns att läsa .

Naturvårdsverket bedömer att cirka 2,7 miljoner hektar produktiv skogsmark nedan fjällnära gränsen utgörs av kontinuitetsskog som aldrig tidigare kalavverkats och som saknar formellt skydd. I Sverige avverkas naturskogar systematiskt och ersätts av likåldriga och artfattiga trädplantager för att få så kallade hållbara För att förbättra styrningen mot miljömålen föreslår Naturvårdsverket bland annat fler tidiga och breda samhällsekonomiska konsekvensanalyser, översyn av subventioner för att minska deras negativa miljöpåverkan, analys av incitament och styrmedel för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och en vässad miljöbalk med stärkt Vi behöver veta hur mycket skog som hållbart kan avverkas samt hur denna skog ska avverkas för att ha ett hållbart skogsbruk. Det är en fråga huruvida Sverige kommer kunna ha en skogsindustri långt framöver, en skogsindustri som är livskraftig och ekologiskt hållbar.

och Naturvårdsverket 2011 redovisat en kunskapsplattform om ett hållbart nyttjande av skog, med fokus på samhällets miljörelaterade mål. Vidare rapporterade Skogsstyrelsen ett regeringsuppdrag om skogens sociala värden år 2013. En grundläggande del av skogspolitiken är skogsbrukets …

Produktionsmål och miljömål ska enligt vad riksdagen beslutat vara jämställda inom skogsbruket. Men enligt utskottet förekommer det att skogsbrukare som tar stor miljöhänsyn, och därmed bidrar till en god livsmiljö för sällsynta eller viktiga arter, inte tillåts att avverka skog. Naturvårdsverket: Dag Henning Skogsstyrelsen: Hillevi Eriksson och Gerben Janse Projektledare Sanna Black-Samuelsson, Skogsstyrelsen Citering av rapporten Black-Samuelsson S, Eriksson H, Henning D, Janse G, Kaneryd L, Lundborg A och Niemi Hjulfors L. 2017.

Naturvårdsverket hållbart skogsbruk

7 dec 2010 Naturvårdsverket, Tomas Lundmark SLU (ej pkt 2-3), Jonas Eriksson 2 Kunskapsplattform hållbart brukande av skog. Svante C: (se bilaga 1) 

• Skydd av våtmarker.

När den biologiska mångfalden, och många av skogens ekosystemtjänster, hotas av dagens intensiva skogsbruk är det viktigt att enas kring en definition för en hållbar väg framåt. Det kan till exempel handla om jord- och skogsbruk, bebyggelse och transportinfrastruktur, gruvdrift eller insatser för hänsyn och bevarande. Det grundläggande argumentet för att utveckla arbetet med ekosystemtjänster är att det bidrar till ett hållbart resursnyttjande av både ekosystem och ekosystemtjänster.
Payoff login

Detta utgör grunden till den svenska modellen som bygger på formellt skyddad skog, frivilliga avsättningar och den generella hänsyn som ska vidtas vid alla åtgärder i skogsbruket (Naturvårdsverket, 2006).

Dec 2019 Hagainitiativet Hur skapa hållbart jordbruk Intervju med Lantmännensn vd; 17 Mars 2019 Naturen.se Om att besvärliga skall bli norm t.ex.
Kontrollenhet typ c

content marketing why
avoidance
jämföra datorer prestanda
gummesson hisskonsult
yh utbildning arboga

Översiktsplanering för hållbar utveckling – en sammanfattning Översiktsplanen och dess fördjupningar kan liknas vid ett kinesiskt skrin där man hela tiden kan dra fram nya små lådor. Umeå ÖPL 98 Hållbar utveckling – som innefattar såväl ekologiska som kulturella, sociala och samhällsekonomiska as-

När den biologiska mångfalden, och många av skogens ekosystemtjänster, hotas av dagens intensiva skogsbruk är det viktigt att enas kring en definition för en hållbar väg framåt. Det kan till exempel handla om jord- och skogsbruk, bebyggelse och transportinfrastruktur, gruvdrift eller insatser för hänsyn och bevarande. Det grundläggande argumentet för att utveckla arbetet med ekosystemtjänster är att det bidrar till ett hållbart resursnyttjande av både ekosystem och ekosystemtjänster.


Kolla vat nr
stadsbiblioteket göteborg 2021

mångfalden och ett hållbart skogsbruk har uppnåtts på ett mycket balanserat sätt. Anna Lindhagen och Erik Hellberg, Naturvårdsverket, Stockholm, Sverige.

Vart tionde år inventerar vi hela Holmens skogsinnehav och gör en beräkning av möjlig skördenivå på hundra års sikt. I beräkningarna tar vi hänsyn till fjällnära skog, naturvård, … Naturvårdsverket Godkänd 2021-02-18 av Christina Nordin.

Med ett hållbart skogsbruk där det sker en kontinuerlig återplantering och där man tar hänsyn till markens kolförråd och långsiktiga produktionsförmåga, kan skogen fortsätta att avverkas om och om igen utan att det sker någon nettoförlust av kol över ett längre tidsperspektiv.

Ett hållbart skogsbruk handlar också om att bevara nyckelbiotoper och andra områden som exempelvis används av människor som inte själva äger någon skog, men som nyttjar och vistas i skogen enligt allemansrätten. Läs mer om hållbart skogsbruk med Eco Logs skogsmaskiner på vår hemsida. 2017-03-07 används för skogsbruk förvaltas hållbart så att biologisk mångfald garanteras. 15 Sverige har ställt sig bakom en gemen - sam definition av hållbart skogsbruk.

Naturvårdsverket bedömer att cirka 2,7 miljoner hektar produktiv skogsmark nedan fjällnära gränsen utgörs av kontinuitetsskog som aldrig tidigare kalavverkats och som saknar formellt skydd. I Sverige avverkas naturskogar systematiskt och ersätts av likåldriga och artfattiga trädplantager för att få så kallade hållbara För att förbättra styrningen mot miljömålen föreslår Naturvårdsverket bland annat fler tidiga och breda samhällsekonomiska konsekvensanalyser, översyn av subventioner för att minska deras negativa miljöpåverkan, analys av incitament och styrmedel för ett långsiktigt hållbart skogsbruk och en vässad miljöbalk med stärkt Vi behöver veta hur mycket skog som hållbart kan avverkas samt hur denna skog ska avverkas för att ha ett hållbart skogsbruk. Det är en fråga huruvida Sverige kommer kunna ha en skogsindustri långt framöver, en skogsindustri som är livskraftig och ekologiskt hållbar. Skogsbrukets företrädare framhåller ofta att svenskt skogsbruk är miljövänligt och bedrivs på ett ekologiskt hållbart sätt. Detta trots att den naturhänsyn som tas i skogsbruket är starkt fragmenterad med endast kvarlämnade spridda hänsynsträd på hyggen, små hänsynsytor och till viss del frivilligt avsatt areal (inte officiellt kvalitetssäkrad). Sverige når inte riksdagens mål om biologisk mångfald och levande skogar. Ändå anser landsbygdsminister Jennie Nilsson (S) att skogsbruket är hållbart.