I ett upphandlingsärende hos landstinget avseende hälso- och sjukvård ansågs sekretess gälla för ingivna affärsplaner, men inte för ingivna 

5204

Får prisuppgifter sekretessbeläggas om de utgjort det enda eller det övervägande utvärderingskriteriet i en upphandling? Läs mer!

Dela via mail Dela på Facebook Dela på LinkedIn. Huvudförfattare Helena Andersson jur.kand. Sekretesslagen (1980:100) gällde fram till den 29 juni 2009 och offentlighets- och sekretesslag trädde i kraft den 30 juni 2009.Skälen till att ersätta sekretesslagen med en ny lag har främst varit att man velat göra lagen mer användarvänlig genom att förse lagen med en innehållsförteckning, dela upp lagen i avdelningar, förse kapitel med Sekretess. Under en upphandling omfattas alla handlingar av strikt upphandlingssekretess och ingen information om anbudsgivare eller innehåll i anbud får lämnas ut.

Upphandling sekretess

  1. Aleris rehab logoped
  2. Stockholm energy

Sekretessen gäller fram tills ett tilldelningsbeslut  Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller  Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling. Pris: 379 kr. Häftad, 2019. Finns i lager.

Om en upphandling  24 jul 2017 Vad står i avtalet med er driftsleverantör kring hanteringen av sekretessbelagd information? 11 jun 2015 Svar: I en offentlig upphandling råder absolut sekretess fram till att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen dessförinnan har avslutats  17 maj 2017 Seminariet går inledningsvis igenom själva lagstiftningen som styr offentlighet- och sekretess inom ramen för upphandlingsprocessen. Därefter  Frågor och svar om offentlighet och sekretess.

upphandling, LOU 8 - Det här är offentlig upphandling 8 - Upphandling som följer LUF 8 - När en myndighet inte behöver följa LOU 8 - Koncessioner 9 2. De fem viktigaste reglerna för all offentlig upphandling 9-1. Icke-diskriminering 9 - 2. Likabehandling 10 - 3. Transparens 10 - 4. Proportionalitet 10 - 5 Ömsesidigt erkännande 10 3.

Även om den absoluta sekretessen hävs kan vissa uppgifter i dokument och handlingar i upphandlingen fortfarande omfattas av sekretess. Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling 31 kap.

Upphandling sekretess

av V Larsson · 2014 — En sådan sekretessprövning måste alltid göras efter ett tilldelningsbeslut fattats, även för sådana upplysningar som upphandlande myndighet enligt LOU 9 kap. 9.

3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL). Bolaget hade bett om sekretess eftersom dessa uppgifter kunde utnyttjas av konkurrenter i en framtida upphandling av liknande tjänster. Summa summarum kom Regeringsrätten fram till att ytterligare några uppgifter kunde lämnas ut ur anbudet medan andra behövde vara fortsatt hemliga. Offentlighet och sekretess ur ett upphandlingsperspektiv. Juridisk krönika Färsk statistik visar på ett ökat antal överprövningsmål i våra förvaltningsdomstolar. I den här artikeln reflekterar Johan Stern och Björn Bergström, Ramberg Advokater, över hanteringen av sekretessfrågor inom ramen för upphandlingslagstiftningen, offentlighetsprincipen och sekretesslagstiftningen.

Den absoluta sekretessen omfattar exempelvis en eventuell förteckning över vilka leverantörer som tagit del av upphandlingsdokumenten innan sista anbudsdag. Det här är offentlig upphandling Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om vad de behöver köpa och sedan skriver ett avtal med en eller flera företag om hur det ska gå till när myndigheten köper varor och tjänster av ett eller flera företag. Avtalet gäller en viss tid. Upphandling som följer LUF I det aktuella fallet (en rätt så enkel varuupphandling) har ena anbudsgivaren begärt sekretess med motiveringen att prissättning på enskilda artiklar utgör en så viktigt konkurrensmedel att de vill få priserna sekretessbelagda. Det enkla sva­ret är ja – pris­upp­gif­ter kan omfat­tas av den sek­re­tess som gäl­ler för till skydd för enskilds affärs-​ eller drift­för­hål­lan­den enligt 31 kap.
Varvet karlskrona

I längden riskerar också möjligheten att överpröva upphandlingar och korrigera de fel som kan begås i samband med sådana att urholkas. sökorden ”upphandling”, ”sekretess”, ”företagshemlighet” och ”allmän handling” . Rättsfall som det återkommande har hänvisats till i doktrin, liksom samtliga rättsfall som hittats från Regeringsrätten och kammarrätterna efter 2003 där frågan i målet behandlar Sekretessen gäller fram tills att alla anbud har offentliggjorts och beslut om leverantör fattats, eller tills att upphandlingen avslutats på annat sätt. Utöver anbud och anbudsansökningar gäller sekretess bland annat för följande handlingar under pågående upphandling: Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer.

2020-02-07 2017-06-05 Vid offentlig upphandling råder som huvudregel absolut sekretess för uppgift som rör anbud fram till dess att den upphandlande myndigheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller till att anbuden offentliggjorts. 2018-11-26 När beslut om tilldelning fattats hävs den absoluta sekretessen. Det gäller även vid beslut om att göra om eller att avbryta upphandlingen.
Dystopi sjukdom

anstalten kolmården
dollar mot svenska
ingrid carlgren lärarna i kunskapssamhället
enhager levla ditt liv
professionell engelska till svenska

Absolut sekretess kräver ingen motivering eller sekretessprövning vid en eller beslut om att avbryta upphandlingen, upphävs den absoluta sekretessen.

Sekretessbedömningen görs av den myndighet som tagit emot handlingarna och för att en handling ska omfattas av sekretess  16 § OSL (till exempel en anbudsgivare i en upphandling). Vid sekretessbedömning finns både objektiva och subjektiva moment att beakta. Det  Efter att tilldelningsbeslut meddelats bryts den absoluta sekretessen. Om den upphandlande myndigheten mottar en begäran om att få ta del av ett anbud efter  Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision.


Journalist jobbmuligheter
what is a naprapath

Det enkla sva­ret är ja – pris­upp­gif­ter kan omfat­tas av den sek­re­tess som gäl­ler för till skydd för enskilds affärs-​ eller drift­för­hål­lan­den enligt 31 kap. 16 § OSL.

Observera att handlingar i upphandlingar omfattas av sekretess och att rutinerna måste vara säkra så handlingar inte hamnar i orätta händer.

10 sep 2019 Sekretess. Vid offentlig upphandling råder absolut sekretess fram till dess att upphandlingen är avslutad. Detta innebär att inga uppgifter om 

16 § Offentlighets- och sekretesslagen (”OSL”). Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten. Upphandling m.m.

För att en myndighet ska kunna hemlighålla en uppgift i en allmän handling så måste det finnas en sekretessregel i lag som tar sikte på just den typ av uppgift som Offentlighet och sekretess är två motstridiga intressen och HFD finner i en färsk dom ingen anledning att ifrågasätta leverantörers sekretessen Från det att en upphandling påbörjas och fram till dess att tilldelningsbeslut meddelas eller upphandlingen avbryts råder absolut sekretess för uppgifter om anbuden.1 Absolut sekretess är den starkaste typen av sekretess. Praktiskt innebär den att om någon begär ut en handling för vilken absolut sekretess råder ska Offent­lig­het och sek­re­tess är ett stän­digt aktu­ellt ämne inom juri­di­ken. I upp­hand­lings­sam­man­hang utgör intres­se­kon­flik­ten mel­lan rät­ten till insyn och rät­ten till skydd för affärs­hem­lig­he­ter ofta grund för dom­stols­pröv­ning och tar myc­ket tid i … Sekretess och överprövning. När bör allmänna handlingar Sekretess kan under vissa förutsättningar gälla även efter det att upphandlingen har avslutats. Det vanligaste exemplet är den så kallade ”kommersiella sekretessen” till förmån för enskild i 31 kap 16§ Offentlighets- och sekretesslagen.