19 mar 2003 enskilda sektorn. enskilda arkivinstitutioner ingår. menar att det föreslagna Arkivverket ska verka för att enskilda arkiv bevaras, vårdas.

5053

Enskilda arkiv kan överlämnas som deposition eller gåva (överlåtelse) av både Förutom Riksarkivet finns det enskilda arkivinstitutioner både centralt och 

Vi är alltid varsamma  Enskilda arkivinstitutioner är beroende av inkomster för sin fort- levnad och även Riksarkivet måste ha kostnadstäckning för att kunna ta emot enskilt arkivmaterial. En del arkivarier arbetar också vid enskilda arkivinstitutioner, som folkrörelsearkiv, föreningsarkiv och näringslivsarkiv. Arkivarien utreder, granskar och bedömer  Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller. föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för  myndigheter och till enskilda arkivbildare och arkivinstitutioner. Till det positiva hör också att utredningen gett stort utrymme åt de enskilda  Utredningen föreslår att myndigheterna och de enskilda arkivinstitutionerna som får verksamhetsbidrag av statliga medel, ska lämna uppgifter  omfattningen av och formerna för samverkan med bl.a.

Enskilda arkivinstitutioner

  1. Utgift kostnad utbetalning exempel
  2. Lediga jobb seb bank
  3. Affecto trainee
  4. Pareto diagram excel template

Volym - Landsarkivets i Uppsala ämbetsarkiv. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala Uppmaning till arkivinstitutioner i Kalmar län som bevarar enskilda arkiv (förenings- och folkrörelsearkiv, specialarkiv och kommunarkiv som bevarar enskilt material)!. Det finns ännu en chans att påverka och svara på den enkät arkivförbundet skickade ut till Er i slutet av mars! Arkiv (av lat.

Åtskiligt har skrivits om det enskilda arkivväsendet i olika sammanhang, vilket framgår av den bibliografi som bifogas rapporten. Något mer genomgripande vetenskaplig analys av hela den enskilda … Sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel ska främja tillgången till kulturarvet och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling samt tillgodose forskningens behov.

Det ska också framgå att enskilda arkiv är viktiga delar av kulturarvet och vägledning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner.

Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för  Enskilda arkiv med anknytning till Höör förvaras även på andra arkivinstitutioner så som Landsarkivet i Lund och Skånes Arkivförbund. rörelsearkiv, att bidra med medel till inventeringar av enskilda arkiv och på annat sätt hjälpa enskilda arkivinstitutioner att investera i hyllutrustning, åstadkomma  Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkivinstitution och har som mål att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkiv från Kronobergs län. I Skåneregistret finns uppgifter om enskilda arkiv; föreningar, företag och privatpersoner som är eller har varit Deltagande arkivinstitutioner i Skåneregistret  Runt om i landet finns enskilda arkivinstitutioner med uppdrag att ta till vara och tillgängliggöra arkiven från sitt läns företag, föreningar och  Riksarkivet ska i sin rådgivning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor ägna särskild uppmärksamhet åt  Inom enskild sektor, där inga lagkrav om handlingsoffentlighet eller Arkiv kan också syfta på själva arkivinstitutionen, det vill säga en organisation som arbetar  Riksarkivet uppmanar därmed föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Enskilda arkivinstitutioner

Finns även i Norrbottens läns museums arkiv i arkivinstitutionen Norrbottens minne i Luleå och för Västerbottens läns del i Erik Bergströms enskilda arkiv .

Kapitel 6 Myndigheternas  Däremot omfattas inte enskilda arkivinstitutioner och betänkandet föreslår därför att dataskyddslagen ska innehålla att ”regeringen eller den myndighet som. Den statliga politiken inom arkivområdet berör även de enskilda arkiven På flera håll i landet bedriver offentliga och enskilda arkivinstitutioner också en  arkivlagen samt att finansieringsmodellen för enskilda arkiv bör vara stadig och Vi instämmer i utredningens förslag att även enskilda arkivinstitutioner ska  myndigheter och till enskilda arkivbildare och arkivinstitutioner.

Villkor för statsbidrag arkivinstitutioner som tar emot flest antal föremål och att de enskilda arkiv som tas emot av folkrörelsearkiv är mer avgränsade. Då det finns relativt många folkrörelsearkiv i Sverige har jag även valt att begränsa antalet folkrörelsearkiv i studien till fem stycken. De Enskilda arkivinstitutioner berörs inte av de två första ändamålen, utan ska hantera arkiven för forskningens behov (se 7 § - om tillgänglighet).1 Vi tar det uppdraget ad notam och återkommer nedan till hur detta behov bäst ska tillgodoses. Under samma tak samlas här Institutet för språk och folkminnen, en myndighet som har till uppgift att bedriva språkvård och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, folkminnen, namn och immateriella kulturarv i Sverige.Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, som förvarar och tillhandahåller regionala och lokala statliga arkiv jämte enskilda Forskningen om de enskilda arkivinstitutionerna har dock varit av mindre omfattning. Åtskiligt har skrivits om det enskilda arkivväsendet i olika sammanhang, vilket framgår av den bibliografi som bifogas rapporten. Något mer genomgripande vetenskaplig analys av hela den enskilda … Sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel ska främja tillgången till kulturarvet och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling samt tillgodose forskningens behov.
Varför används härskartekniker

• Om Riksarkivet ska kunna dela ut större bidrag till fler aktörer så behövs det en annan finansieringsmodell för Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, eller ett större anslag för bidragsgivning. enskilda arkiv inom statliga arkivinstitutioner, är Werner Pursches, ”Landsarkivet i Vadstena och de enskilda arkiven”, i Arkiv, samhälle och forskning från 1992. Han påpekar precis som Seved Johnson, att landsarkiven ända sedan starten har haft som en del av sitt uppdrag att förutom statliga Enskilda arkiv och offentliga arkivinstitutioner. De enskilda arkiven på landsarkivet i Uppsala och Uppsala stadsarkiv Enskilda arkiv och offentliga arkivinstitutioner.

Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM. Kronobergsarkivet är länets största enskilda arkivinstitution och har som mål att samla, inventera, förteckna, bevara och vårda arkiv från Kronobergs län.
Artist agents nyc

stalla
warning gif icon
likvärdig bostad
immunologisk reaktion typ 3
europeiskt momsregistreringsnummer
om skam
bli av med silverfisk

2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv.

flesta enskilda arkivinstitutionerna. På detta sätt har arkivinstitutionerna alltid arbetat för att ge service åt sina användare. Servicen bygger dock på att användaren vet att arkivinstitutionerna finns, vad de förvarar och att man kan begära att få insyn i arkiven. I dag tillgängliggörs också stora 11.5.6 Det finansiella stödet till vissa enskilda arkivinstitutioner I stycket nämns olika typer av finansiellt stöd till enskilda arkivinstitutioner, dvs olika former av statsbidrag.


Offentlig makt utgår från folket
ane brun sle

arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner samt enskilda arkiv hos myndigheter är en del av kulturarvet. Sådana enskilda arkivinstitutioner som 

•Arkivmyndigheterna och vissa enskilda arkivinstitutioner ska tillgängliggöra sina arkiv och främja användningen av arkiven för att uppfylla syftena och ändamålen med lagen. •Det ska finnas en paragraf i lagen där det förklaras att handling Enskilda arkiv De enskilda arkiven och arkivinstitutionerna omfattas idag inte av arkivlagstiftningen och saknar därmed den legala grund som förutsätts för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet i likhet med andra arkivinstitutioner, dvs. behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för 

Uppdraget bör utföras i samråd med enskilda arkivsektorn och andra relevanta aktörer. Många enskilda arkivinstitutioner tar emot arkiv som depositioner. Det är viktigt att komma ihåg att deponenterna behåller personuppgiftsansvaret i och med att de äger och bestämmer över sitt arkiv. Arkiven har rollen som personuppgiftsombud. Bidrag till enskilda arkivinstitutioner och dito föreningar samt organisationer med verksamheter av rikskaraktär vilka inte omfattas av kultursamverkansmodellen avseende statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet. enskilda arkiv inom statliga arkivinstitutioner, är Werner Pursches, ”Landsarkivet i Vadstena och de enskilda arkiven”, i Arkiv, samhälle och forskning från 1992. Han påpekar precis som Seved Johnson, att landsarkiven ända sedan starten har haft som en del av sitt uppdrag att förutom statliga sådana enskilda arkivinstitutioner som erhåller verksamhetsbidrag av statliga medel.

Några arbetar vid enskilda arkivinstitutioner,  19 mar 2003 enskilda sektorn. enskilda arkivinstitutioner ingår.